Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.11.png

סתירות

בספר דברים

דת היהדות

אשר כמו דת הנצרות

לא מופיעה אפילו במילה אחת

בכל ספרי תורת ישראל

מלמדת בשקר כי ספר דברים הינו

חלק בלתי נפרד מתורת ישראל

אראה לכם בפרק זה כי ספר דברים

אינו חלק מקורי מתורת ישראל

וכי הספר הוסף אל התורה בזדון

ובמרמה

בפתיח של ספר דברים מוסבר כי

משה בא לבאר את תורת ישראל

כלומר בא לעשות את התורה

יותר ברורה וכך כתוב בו

הואיל משה באר את התורה

 

 

לאחר מכן הספר ממשיך בנאום ארוך

כביכול נאומו של משה

אשר דן בתורה כביכול לבארה

 

אך אראה לכם כי ספר דברים

לא מבאר את התורה

אלא מבטל אותה

על פי דת היהדות

משה כביכול כתב את הספר

אך בסופו של ספר דברים מתוארים

מותו וקבורתו של משה

 

דת היהדות נותנת לכך הסבר תמוה

שמשה כביכול כתב את כל הספר

מלבד הסוף שלו שהוסף בנפרד

אך מאיזה חלק בדיוק הוסף המוסף

ומדוע שמשה הנביא העברי

יכתוב ספר אשר סותר

את תורת ישראל

ספר דברים מצווה לרצוח

היכן שהתורה אוסרת לרצוח

ומחליף את עבודת הבורא

בעבודת אדם בשר ודם

בואו ונראה מספר דוגמאות

לסתירות בין ספר דברים

ובין תורת ישראל האמיתית

טעות מביכה בספר דברים

לגבי זהות עמנו

ספר דברים פרק כו פסוק ה

ואמרת לפני יהוה אלהיך

ארמי אבד אבי

ספר דברים מכנה את אבינו ארמי

אך אבותינו מעולם לא היו ארמים

עם ישראל כלל לא מגיע מזרע ארם

ארם היה אחיו של ארפכשד

ארפכשד הוליד את שלח

ושלח הוליד את עבר

עבר הוליד את פלג

פלג הוליד את רעו

רעו הוליד את שרוג

שרוג הוליד את נחור

נחור הוליד את תרח

ותרח הוליד את אברהם אבינו

 

 

אם כן

אברהם הוא צאצאו של עבר

ולא צאצאו של ארם

ספר דברים משנה את

תרומת הכהנים הנצחית

 

תורת ישראל האמיתית ספר ויקרא

פרק שבע פסוק שלושים וארבע

כי את חזה התנופה

ואת שוק התרומה

לקחתי מאת בני ישראל

מזבחי שלמיהם

ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו

לחק עולם מאת בני ישראל

 

ספר דברים פרק יח פסוק ג

וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם

מאת זבחי הזבח אם שור אם שה

ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה

 

 

בעוד הבורא בתורת ישראל

מצווה את עם ישראל לתת

תרומה קבועה לכהנים לכל הדורות

שהיא חזה ושוק

ספר דברים מפחית זאת לזרוע

קיבה ולחיים

ספר דברים משנה את

חוקת הפסח הנצחית

 

שינוי סוג הקורבנות

תורת ישראל האמיתית

ספר שמות פרק שנים עשר

מן הכבשים ומן העזים תקחו

 

ספר דברים פרק טז

וזבחת פסח ליהוה אלהיך

צאן ובקר

 

שינוי מיקום הקרבת הקורבן

תורת ישראל האמיתית

 ספר שמות פרק שנים עשר

ולקחו מן הדם ונתנו על

שתי המזוזת ועל המשקוף

על הבתים אשר יאכלו אתו

בהם

ובהמשךו

בבית אחד יאכל

לא תוציא מן הבית מן הבשר

חוצה

ועצם לא תשברו בו

כל עדת ישראל יעשו אתו

 

ספר דברים פרק טז

אל המקום אשר יבחר

יהוה אלהיך לשכן שמו

שם תזבח את הפסח

ובהמשךו

ופנית בבקר והלכת לאהליך

 

 

שינוי אופן עשיית הקורבן

תורת ישראל האמיתית

ספר שמות פרק שנים עשר

ואכלו את הבשר בלילה הזה

צלי אש

ובהמשךו

אל תאכלו ממנו

נא ובשל מבשל במים

כי אם צלי אש

 

ספר דברים פרק טז

ובשלת

 

ספר דברים

מותיר לבני ישראל

לשים עצמם עבדי אדם

למלך אדם בשר ודם

כמו במצרים

תורת ישראל האמיתית

לוחות הברית ספר שמות פרק עשרים

לא יהיה לך

אלהים אחרים על פני

 

תורת ישראל האמיתית

ספר ויקרא פרק עשרים וחמש

כי עבדי הם אשר הוצאתי

אתם מארץ מצרים

ובהמשךו

כי לי בני ישראל עבדים

עבדי הם אשר הוצאתי

אותם מארץ מצרים

אני יהוה אלהיכם

ספר דברים פרק יז פסוק יד

ואמרת אשימה עלי מלך

ככל הגוים אשר סביבתי

שום תשים עליך מלך

אשר יבחר יהוה אלהיך בו

מקרב אחיך תשים עליך מלך

האם הבורא אלהינו

הוציא את עם ישראל ממצרים

מעבדות מלך אדם בשר ודם

רק כדי לשים אותנו להיות

שוב עבדי מלך אדם בשר ודם

אם מפאת התקופה בה אתם חיים

לא ברור לכם כי לשים מלך אדם על אדם

משמעו לשים אדם לעבד לאדם אחר

בדיוק כמו תחת מדינה

אז שימו לב

כי בטרם ממליך שמואל על עם ישראל

מלך אדם בשר ודם הוא מסביר להם

שהם יהיו למלך לעבדים

 

שמואל א פרק ח פסוק יז

ואתם תהיו לו

- למלך ששמואל ימליך -

לעבדים

תורת ישראל אוסרת על עם ישראל

להמליך על עצמם מלך אדם

מאחר ועם ישראל הם

עבדיו של הבורא

ושלו בלבד

ספר דברים מצווה רצח אדם

אם לא ציית לכהן או לשופט

ספר דברים פרק יז פסוק יב

והאיש אשר יעשה בזדון

לבלתי שמע אל הכהן

העמד לשרת שם את יהוה אלהיך

או אל השפט ומת האיש ההוא

 

 

תורת ישראל האמיתית

מצווה עונש מוות במקרים מסוימים

לדוגמא

אם אדם זמם רצח

או גנב אדם אחר

או אם הפר את השבת

או אם נאף עם אשת איש

או אם הכה או קלל את אמו ואת אביו

 

ואף במקרים אלה התורה מתירה

להמיר את עונש המוות בכופר

כלומר בקנס כספי

וזאת מלבד במקרה של רוצח רשע

 

 התורה גם דורשת משפט צדק

ולפחות שני עדים אמינים

על מנת להמית אדם

 

אך על פי ספר דברים

לא משנה כלל מה האדם עשה

אם נניח לדוגמא שופט מורה לאדם

לשלם לחברו שקל אחד בגין

עבירה פעוטה

אך אותו אדם מסרב לשלם את הקנס

אז על פי ספר דברים

דינו של אותו אדם הוא מוות

בגין שקל אחד

זהו דין אשר אין לו אחיזה

בתורת ישראל האמיתית

וסותר הוא את עקרונותיה

כגון נפש תחת נפש

חבורה תחת חבורה

ומעניק הוא כוח רודני ומשחית

לשופט ולכהן

ספר דברים מעניק מעמד

של אלים לכהנים ולשופטים

ספר דברים פרק יז פסוק י

ושמרת לעשות ככל אשר יורוך

ספר דברים משנה גם פה

את מהות התורה משמירה על

מצוות הבורא

לשמירה על מצוות אדם

במקרה זה כהנים ושופטים

או רבנים כפי שהיהדות טוענת

האם לקחת זריקה כפי שהורוך

 

כלומר אם אדם רואה סתירה בין

מצוות הבורא בתורה

מצוות כמו

ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם

כי נפש הבשר בדם הוא

ובין ציווי אחר

אשר קיבל מאיזה כהן או מאיזה רב

ציווי כמו

הזרק לדם של ילדיך את כל מה

שהמדינה דורשת ממך להזריק

על פי ספר דברים

על האדם לנטוש את מצוות אלהיו

ולעשות כאשר יורה אותו האדם ההוא

 

גם פה ספר דברים סותר את

המצוה הראשונה על לוחות הברית

לא יהיה לך

אלהים אחרים על פני

 

ספר דברים מצווה לרצוח

בן סורר ומורה

 

תורת ישראל האמיתית

ספר שמות פרק עשרים ואחד

ומכה אביו ואמו מות יומת

ומקלל אביו ואמו מות יומת

 

ספר דברים

פרק כא פסוקים יח-כא

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה

איננו שמע בקול אביו ובקול אמו

ויסרו אתו

ולא ישמע אליהם

ותפשו בו אביו ואמו

והוציאו אתו אל זקני עירו

ואל שער מקמו ואמרו אל זקני עירו

בננו זה סורר ומרה

איננו שמע בקלנו זולל וסבא

ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת

ספר דברים משנה גם פה

את דין התורה בעניינים של רצח

לפי הספר אין צורך

שהילד יקלל או יכה את הוריו

כדי לשאת בעונש מוות

אלא מספיק שהוא יהיה רק

סורר ומורה כדי להמיתו

שוב אנו רואים כי ספר דברים

מצווה לרצוח איפה שאסור לרצוח

ואדגיש גם פה כי על פי

תורת ישראל האמיתית

אף אם הבן קילל או הכה את הוריו

והוריו הביאו אותו למשפט

השופט רשאי להמיר את עונשו בכופר

מאחר והוא לא נאשם כרוצח רשע

 

ספר דברים מותיר רצח עם

וחטיפה של נשים וילדים

ללא עילה ברורה

 

 

ספר דברים פרק כ פסוקים י-יז

כי תקרב אל עיר להלחם עליה

וקראת אליה לשלום

והיה אם שלום תענך ופתחה לך

והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך

למס ועבדוך

— שעבוד שרירותי של ערים

זרות מחוץ לישראל בהמשך תראו למה מחוץ  —

ואם לא תשלים עמך ועשתה

עמך מלחמה וצרת עליה ונתנה

יהוה אלהיך בידך והכית את

כל זכורה לפי חרב

— רצח כל הזכרים בעיר זרה מחוץ לישראל —

רק הנשים והטף והבהמה

וכל אשר יהיה בעיר כל שללה

תבז לך ואכלת את שלל איביך

אשר נתן יהוה אלהיך לך

— לחטוף נשים וילדים מחוץ

לישראל אל תוך הארץ —

כן תעשה לכל הערים

הרחקת ממך מאד אשר לא מערי

הגוים האלה הנה

רק מערי העמים האלה

אשר יהוה אלהיך  נתן לך נחלה

לא תחיה כל נשמה

— ובישראל תרצח את כל יושבי העיר —

 

בספר דברים

לעומת תורת ישראל האמיתית

 אין כלל אזכור אם עמים אלו פשעו

אין כלל הסבר מתי עליך לרצוח אותם

כלומר הספר נותן יד חופשית לרצח עם

לכל מלך ישראלי אשר מולך בישראל

תחת הסמכות אשר ניתנה לו גם היא

בספר דברים

ולא בתורת ישראל

לשם השוואה

עמי כנען עסקו בשטח ארץ ישראל

 בפולחנים שטניים מחרידים הכוללים

הקרבת קורבנות אדם לאלילים

בדומה למלך דוד עצמו

אשר הקריב קורבנות אדם

כאשר רצח את בניו ונכדיו של שאול

על מנת לסיים את שנות הבצורת

כמתואר בספר שמואל ב פרק כא

ובדומה לאנשים החיים היום בישראל

אשר מקריבים את ילדיהם לאלילים

בין אם במלחמות עבור המדינה

ובין אם בהפלות עבור ההנאה

בתורת ישראל האמיתית

בני ישראל מצווים לחיות בארצם

ולשמר את תורת הבורא

בשטח ארץ ישראל

מנהר מצרים

ועד הנהר הגדל נהר פרת

אין בני ישראל

עוסקים בכיבוש העולם

הערת אגב

 

הנצרות והאיסלאם דורשים ממאמיניהם

לכפות את אמונתם על יתר עמי העולם

 

וכמו היהדות גם דתות אלו נשענות

על ספר דברים השקרי כספר אמת

ספר דברים פוסק כי אנס

ישמור לעצמו את הנאנסת

תורת ישראל האמיתית

ספר שמות פרק עשרים ואחד

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו

מות יומת

על פי תורת ישראל האמיתית

איש הגונב איש אחר

דינו מוות

 

כ

בהתאם

איש החוטף מאשה לא שלו את גופה

ועושה בגופה כרצונו בניגוד לרצונה

דינו מוות

ספר דברים פרק כב פסוקים כח-כט

כי ימצא איש נער בתולה

אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה

ונמצאו ונתן האיש השכב עמה

לאבי הנער חמשים כסף

ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה

לא יוכל שלחה כל ימיו

על פי ספר דברים

עונשו של אנס הינו קנס כספי

והוא ישמור את הנאנסת

לשארית חייו

ספר דברים מצווה לרצוח נאנסת

אם לא שמעו את קריאתה לעזרה

 

ספר דברים פרק כב פסוקים כג-כה

כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש

ומצאה איש בעיר ושכב עמה

והוצאתם את שניהם

אל שער העיר ההוא

וסקלתם אתם באבנים ומתו

את הנער על דבר אשר

לא צעקה בעיר

ואת האיש על דבר אשר

ענה את אשת רעהו

 

 

אך מה אם הנאנסת אוימה

על ידי האנס להיות בשקט

או שאולי היתה תחת חרדה

כה גדולה אשר שיתקה אותה

 

נראה כי המחבר האלמוני

של ספר דברים המזויף

לא נתן על כך את דעתו

א

ספר דברים מצווה לרצוח

אשה אשר איש לקחה

וגילה כי אין היא בתולה

 

ספר דברים שלא נאמרו

פרק כב פסוקים כ-כא

ואם אמת היה הדבר הזה

לא נמצאו בתולים לנער

והוציאו את הנער אל

פתח בית אביה וסקלוה

אנשי עירה באבנים ומתה

 

 

לפי ספר דברים

יתכן כי נערה אשר היתה מאורשת

ונאנסה בעיר ולא שמעו את קריאתה לעזרה

והיא שמרה את דבר האונס בסוד

כי פחדה שיסקלו אותה על דבר האונס

גורלה הוא למות בהמשך כאשר

בעלה יגלה שאין היא בתולה

 

כך על פי ספר דברים

הספר שמבטל את התורה

ספר דברים מצוה אותך

לשכב עם אשת אחיך

 

 

תורת ישראל האמיתית

ויקרא פרק שמונה עשר

ערות אשת אחיך לא תגלה

ערות אחיך הוא

ויקרא פרק עשרים

ואיש אשר יקח את אשת אחיו

נדה הוא ערות אחיו גלה

ערירים יהיו

 

ספר דברים פרק כה פסוקים ה-י

כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם

ובן אין לו לא תהיה אשת המת

החוצה לאיש זר

יבמה יבא עליה

ולקחה לו לאשה ויבמה והיה הבכור

אשר תלד יקום על שם אחיו המת

ולא ימחה שמו מישראל

ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו

ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים

ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו

שם בישראל לא אבה יבמי

וקראו לו זקני עירו ודברו אליו

ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים

וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו

וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש

אשר לא יבנה את בית אחיו

ונקרא שמו בישראל

בית חלוץ הנעל

 

תורת ישראל אוסרת עליך

לשכב עם אשת אחיך

וזה כלל לא משנה אם האח חי או מת

התורה מגדירה את ערוותה כערוותו

וזו טומאה עבורך לבוא אליה אחריו

מאחר ואת ערוותו של אחיך גילית

זהו חטא נדה

 

אך כמה אנשים חטאו כי הלכו

לפי המצוות המזויפות בספר דברים

וכמה אנשים חטאו

כי נגעלו מהמצווה עליהם

בספר דברים שלא באמת נאמרו

ולכן נטשו את התורה כולה בגללו

אנו רואים שוב ושוב כי

ספר דברים שלא באמת נאמרו

נכתב בסתירה לתורת ישראל

לבזות את הבורא

ולהסיט את בני ישראל

לעבודת שטנה

ספר דברים משנה

דין עבדים ואמות

 

תורת ישראל האמיתית

ספר שמות פרק עשרים ואחד

וכי ימכר איש את בתו לאמה

לא תצא כצאת העבדים

 ב

 

ספר דברים פרק טו פסוק יז

ולקחת את המרצע ונתת באזנו ובדלת

והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן

אם התורה האמיתית מציינת כי אין

אמה יוצאת לחופשי כצאת העבד

מדוע ספר דברים מציין כי

עליה לעבור טקס זהה

המבטל את יציאת העבד לחופשי

לסיכום

 

ספר דברים אינו חלק מקורי

מתורת ישראל האמיתית

 

הספר סותר את תורת ישראל

במקומות מהותיים

הספר למעשה מבטל את

המצווה הראשונה על לוחות הברית

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

בכך שהוא מתיר לישראל לשים עצמם

עבדים למלך אדם

כמו במצרים

 

הספר מעניק מעמד של אלים

לכהנים ולשופטים

ומצווה לרצוח

היכן שאסור לרצוח

ספר דברים הנו ספר עבודה זרה

 

זכרו כי על בסיס ספר שקר זה

נוסדו דתות היהדות הנצרות והאסלאם

אשר מקבלות את ספר השקר

כספר אמת