Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.43.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.23.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.30.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.16.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.50.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.57.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.09.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.43.png
Screen Shot 2022-06-26 at 15.46.28.png
Screen Shot 2022-06-26 at 11.38.46.png
Screen Shot 2022-06-13 at 13.05.04.png
Screen Shot 2022-07-02 at 15.04.12.png
Screen Shot 2022-06-25 at 23.47.34.png

האם מותר לציין

את שם הבורא

 

אז הוחל לקרא בשם יהוה

ספר בראשית פרק ארבע

ויאמר ברוך יהוה אלהי שם

ספר בראשית פרק תשע

צדיק הדור נח קורא בשם יהוה

ויקרא שם אברם בשם יהוה

ספר בראשית פרק שלוש עשרה

אבינו אברם קורא בשם יהוה

ויקרא אברהם שם

המקום ההוא

יהוה יראה

ספר בראשית פרק עשרים ושתים

אבינו אברהם קורא בשם יהוה

 

ויקרא בשם יהוה

ספר בראשית פרק עשרים ושש

אבינו יצחק קורא בשם יהוה

 

ויאמר

אכן יש יהוה

במקום הזה

ספר בראשית פרק עשרים ושמונה

אבינו יעקב קורא בשם יהוה

 

כה תאמר אל בני ישראל

יהוה אלהי אבתיכם

אלהי אברהם

אלהי יצחק

ואלהי יעקב

שלחני אליכם

ספר שמות פרק שלוש

אלהים מצוה על משה לציין את שמו

 

ויקרא בשם יהוה

ספר שמות פרק שלושים וארבע

משה העברי קורא בשם יהוה

 

אנו רואים

כי אבותינו וגם משה

קראו בשם הבורא יהוה

והבורא אף ציוה על משה

 לציין את שמו

בפני בני ישראל

אלהים אף מצוה

על הכהנים הלויים

לציין את שמו

שלוש פעמים בקול

בברכתם את ישראל

בספר במדבר פרק שש

 

כה תברכו

את בני

ישראל

אמור להם

יברכך יהוה וישמרך

יאר יהוה פניו אליך ויחנך

ישא יהוה פניו אליך

וישם לך שלום

ושמו את שמי

על בני ישראל

ואני אברכם

אך אלהינו אוסר עלינו

להשבע בשמו לשקר

ולא תשבעו

בשמי לשקר

וחללת את שם אלהיך

אני יהוה

ספר ויקרא פרק תשע עשרה

ובלוחות הברית

אלהינו מצוה אותנו

לא לציין את שמו לשווא

כלומר לא לציין

את שמו בשקר

לא תשא את שם

יהוה אלהיך

לשוא

ספר שמות פרק עשרים

 

מדוע הוספה המילה

לשוא

למה לא כתוב פשוט

לא תשא את שם יהוה אלהיך

כי המילה לשוא היא התנאי

תחתיו אסור לציין את שמו

 

אלהינו בתורה העברית

מצוה עלינו לא להזכיר

שמות של אלהים אחרים

ושם אלהים אחרים

לא תזכירו

לא ישמע על פיך

ספר שמות פרק עשרים ושלוש

שמותיהם של חודשי

דת היהדות

הנקראים באופן מטעה

לוח שנה עברי

הם בעצם שמות של

אלים בבליים ושמות של

טקסים אליליים מבבל

 

 

חודשי השנה

כפי שהם מכונים ביהדות

כלל אינם מוזכרים

בתורת ישראל

אף לא פעם אחת כי הם

עבודה זרה מבבל

 

יהדות

אשר לא קיימת בתורת ישראל

מטעה את עם ישראל ומלמדת

כי אסור לנו לציין את שם

הבורא יהוה

וזאת על ידי

הוצאת פסוק מהקשרו

בספר ויקרא

פרק עשרים וארבע

שם נכתב

ונקב שם יהוה

מות יומת

 

אך אם תקראו

את מלוא הפסקה

תבינו את משמעות המצוה

והנה החלק

שהרבנות היהודית

לא טורחת לציין בפניכם

איש כי יקלל אלהיו

ונשא חטאו

ונקב שם יהוה

מות יומת 

עתה ברור מהפסקה כי

רק אדם המקלל את הבורא

תוך ציון שמו ואינו מביע חרטה

ואינו מתנקה מטעותו

כלומר נושא חטאו

אז ורק אז דינו הוא מוות

זה גם ברור מההקשר

של הסיפור בספר ויקרא

המופיע בדיוק לפני פסקה זו

ובו מסופר על איש

אשר קילל את הבורא

והוצא אל ההורג

כי קילל את הבורא

הוצא את המקלל

אל מחוץ למחנה

וסמכו כל השמעים

את ידיהם על ראשו

ורגמו אתו כל העדה

-  יהוה  -

מייד אחרי סיפור זה

אלהים פוקד על משה

איש כי יקלל אלהיו

ונשא חטאו

ונקב שם יהוה

מות יומת 

הרבנות היהודית

אשר לא קיימת בתורת ישראל

בדיוק כפי שהנצרות לא קיימת בה

מסיטה את עם ישראל מהאמת

אל עבודה זרה רבנית יהודית

והתורה שבעל פה היהודית

היא לא פחות עבודה זרה

מאשר הברית החדשה הנוצרית

התורה שבעל פה היהודית

מסיטה אתכם מהתורה העברית

אל חוקים חדשים אשר

סותרים את התורה מהותית

עליכם לקחת אחריות אישית

על השכלתכם בתורת ישראל

והיא ארבעה ספרים בלבד

בראשית שמות

ויקרא ובמדבר

 

 

קיראו תורה במו עיניכם

ולימדו בעצמכם

מה אלהים מצוה אתכם

הרבנות היהודית היא

לא האלהים שלכם

האלהים שלכם הוא

יהוה

 

לסיכום

מותר ולעיתים אנו אף מצווים

לציין את שם הבורא יהוה

אך אסור לנו לציינו בשקר

לכן שיקלו היטב

מתי אתם מציינים

את שם הבורא

יהוה

בברכה והצלחה

אסף העברי

Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.23.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.30.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.16.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.50.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.57.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.09.png
Screen Shot 2022-07-02 at 14.10.43.png
Screen Shot 2022-06-26 at 15.46.28.png
Screen Shot 2022-06-26 at 11.38.46.png
Screen Shot 2022-06-13 at 13.05.04.png
Screen Shot 2022-07-02 at 15.04.12.png
Screen Shot 2022-06-25 at 23.47.34.png