top of page
IMG_4356.jpg
Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png
Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png

פורים ואחרית הימים

חג פורים לא קיים בתורת ישראל

אין מצוות אלהים לחגוג אותו

אך הוא אולי החג הקדוש ביותר

ביהדות

אשר גם היא

לא קיימת בתורת ישראל

הדמויות המכונות חזל

אף טוענים כי חגי ישראל

אלה שכן מופיעים בתורה

עתידים להתבטל

למעט חג הפורים

ואולי גם יום הכיפורים
 

מגילת אסתר

החיצונית לתורת ישראל

לא מכילה כלל מילים מהבורא

או בשבחו

נא קיראו את המגילה בעצמכם

וזיכרו שהמילה מלך המופיעה שם

אינה מכוונת לבורא העולם

וזאת למרות מה שמלמדים בישיבות

נא בידקו בעצמכם כדי

להבין את כוונתי

יהדות מקדשת את חג הפורים

מעל לכל חג אחר

אך מעבר להיותו זר לתורה

זהו חג המהלל את

סרסור בנות ישראל

עם נוכרים ערלים

בעבור טובות הנאה

ובסתירה לתורה

אשר מזהירה

לא להזנות את בנותינו

במגילת אסתר

אדם בשם מרדכי היהודי

מסרסר בקרובת משפחתו

ומוסר אותה אל המלך הנוכרי

להוסיף את אסתר לאוסף

הנשים שבארמונו

אולי זה מסביר את התופעה

שרבות מבנות ישראל בוחרות

להתחפש לפרוצות ולסוטות מין

בחג המסכה פורים

כפי שאפשר לראות ברחובות

ברחבי ארץ ישראל בכל שנה

באופן מחשיד

השמות מרדכי ואסתר

מאוד דומים לשמות

של אלילים בבליים

אלילים המגיעים

מהיכן שהמגילה הגיעה

מבבל

זיכרו

כי פורים הוא לא מצוות הבורא

אך אלה המכונים חזל כותבים

-------------

כל המועדים עתידין ליבטל

וימי הפורים אינן בטלים לעולם

--------------

כך פסק גם הרמבם

וכתב

--------------

כל ספרי הנביאים וכל הכתובים

עתידין ליבטל לימות המשיח

חוץ ממגילת אסתר

והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה

וכהלכות של תורה שבעל פה

שאינן בטלין לעולם

רמבם הלכות מגילה פב הלכה יח 

------------------

וזה סותר את תורת ישראל

בה הבורא מצוה

את קיום מועדיו

לכל הדורות

ומועדיו אינם כוללים

את חג פורים

וכך נאמר בתורה הקדושה לגבי

פסח

והיה היום הזה לכם לזכרון

וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם

חקת עולם תחגהו

וכך נאמר בתורה הקדושה לגבי

שבועות

וקראתם בעצם היום הזה

מקרא קדש יהיה לכם

כל מלאכת עבדה לא תעשו

חקת עולם בכל מושבתיכם

לדרתיכם

וכך נאמר בתורה הקדושה לגבי

יום כיפורים

 

והיתה לכם

לחקת עולם

בחדש השביעי בעשור לחדש

תענו את נפשתיכם

וכך נאמר בתורה הקדושה לגבי

סוכות

וחגתם אתו חג ליהוה

שבעת ימים בשנה חקת עולם

לדרתיכם

בחדש השביעי תחגו אתו

אז איך יתכן כי אלו המכונים חזל

מפרשים כי דווקא פורים

חג זר לחלוטין לתורה

יחגג לכל הדורות

ודווקא החגים אשר כן מהתורה

ואשר מצווים בה לכל הדורות

יבוטלו

 

האם זה לא חשוד בעיניכם

זיכרו

בתורה כבר היה משיח

הוא אהרן הלוי אח של משה

משיח לוי שלא היה יהודי

ובזמנו מועדי ישראל

צוו להיעשות לכל הדורות

ללא יוצא מן הכלל

 

עוד זיכרו

אלהים לא דורש מכם

לחגוג חג המבזה את בנות ישראל

 

אלהים לא מצפה מכם

לסרסר בבנות ישראל

על מנת להציל את עורכם

 

אלהים אוסר עליכם

להזנות את בנותיכם

חג הפורים מסיט

את עם ישראל

מתורת ישראל

לזימה ולשטנה

אני מציע לכם ללכת וללמוד

מדוע גם חג חנוכה באופן דומה

הוא חג מזוייף ועבודה זרה

אם ברצונכם לדעת ולהכיר

את מועדי יהוה האמיתיים

לכו ולימדו את תורת ישראל

בראשית שמות ויקרא ובמדבר

וחידלו מללכת אחר עובדי המסכה

הרבנות היהודית

יהדות היא הונאה על עם ישראל

ואינה קיימת בתורת ישראל

חידלו מהעבודה הזרה

והחרימו את חג הפורים

חג המבזה את בנות ישראל

 

 

bottom of page