הר סיני

ועשרת הדברים

 

 

ויאמר

יהוה

אל משה

הנה אנכי בא אליך

בעב הענן בעבור ישמע

העם בדברי עמך וגם בך

יאמינו לעולם

ויגד משה את

 דברי העם

אל יהוה

ויאמר

יהוה

אל משה

לך אל העם וקדשתם

היום ומחר וכבסו שמלתם

והיו נכנים ליום השלישי

כי ביום השלשי ירד

יהוה לעיני

כל העם על

הר סיני

והגבלת

את העם

סביב לאמר

השמרו לכם עלות בהר

ונגע בקצהו כל הנגע בהר

מות יומת לא תגע בו יד

כי סקול יסקל

או ירה יירה

אם בהמה

אם איש

לא יחיה

במשך היבל המה יעלו בהר

וירד

משה מן

ההר אל העם

ויקדש את העם

ויכבסו שמלתם

   ויאמר אל העם

היו נכנים

לשלשת ימים

אל תגשו אל אשה

ויהי

ביום

השלישי בהית הבקר

ויהי קלת וברקים

וענן כבד

על ההר

וקל שפר חזק מאד

ויחרד כל העם

אשר במחנה

ויוצא

משה את העם

לקראת האלהים

מן המחנה

ויתיצבו   .        

.   בתחתית ההר   

והר סיני עשן כלו

מפני אשר ירד עליו יהוה באש

ויעל עשנו כעשן הכבשן

ויחרד כל ההר מאד

 

 

ויהי

קול השפר

הולך וחזק מאד

משה ידבר

והאלהים

יעננו בקול

וירד יהוה

על הר סיני

אל ראש

ההר

ויקרא יהוה למשה

אל ראש ההר

ויעל

משה

ויאמר

יהוה

אל משה

רד העד בעם פן יהרסו

אל יהוה לראות ונפל ממנו רב

וגם הכהנים

הנגשים אל יהוה

יתקדשו פן יפרץ

בהם יהוה

ויאמר

משה

אל יהוה

לא יוכל העם לעלת אל הר סיני

כי אתה העדתה בנו

לאמר הגבל את

ההר וקדשתו

ויאמר אליו יהוה

לך רד

ועלית אתה ואהרן עמך

והכהנים והעם אל יהרסו

לעלת אל יהוה

פן יפרץ בם

וירד משה

אל העם

ויאמר אלהם

וידבר

אלהים

את כל

הדברים האלה

לאמר

אנכי

יהוה

אלהיך

אשר הוצאתיך מארץ מצרים

מבית עבדים

לא יהיה לך

אלהים אחרים

על פני

לא

תעשה לך

פסל וכל תמונה

אשר בשמים ממעל

ואשר בארץ מתחת

ואשר במים

מתחת לארץ

לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי

אנכי יהוה אלהיך אל קנא

פקד עון אבת על בנים

על שלשים ועל רבעים

לשנאי

ועשה

חסד לאלפים

לאהבי ולשמרי מצותי

לא

תשא

את שם יהוה אלהיך לשוא

   כי לא ינקה יהוה

       את אשר ישא את

שמו לשוא

זכור

את יום

השבת לקדשו

ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך

ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך

לא תעשה כל מלאכה אתה

ובנך ובתך עבדך ואמתך

ובהמתך וגרך

אשר בשעריך

כי ששת ימים

עשה יהוה

את השמים ואת הארץ את הים

ואת כל אשר בם

וינח ביום השביעי

על כן ברך

יהוה את יום השבת ויקדשהו

כבד    .

.   את אביך

ואת אמך

למען יארכון ימיך

על האדמה אשר

יהוה אלהיך

נתן לך

לא

תרצח

לא תנאף

לא

תגנב

לא תענה ברעך

עד שקר

 

לא  .

.  תחמד

בית רעך

לא תחמד אשת רעך

ועבדו ואמתו

ושורו וחמרו

וכל אשר לרעך

וכל

העם ראים

את הקולת ואת הלפידם

ואת קול השפר ואת

ההר עשן

וירא העם

וינעו ויעמדו

מרחק ויאמרו אל משה

דבר אתה עמנו ונשמעה

ואל ידבר עמנו אלהים

פן נמות

 

 

 

ויאמר

משה

אל העם

אל תיראו כי לבעבור

נסות אתכם בא האלהים

ובעבור תהיה יראתו

על פניכם

לבלתי תחטאו

ויעמד העם מרחק

ומשה נגש אל הערפל אשר

שם האלהים

ויאמר

יהוה

אל משה

כה

תאמר אל בני

ישראל

אתם

ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם

לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב

לא תעשו

לכם

מזבח

 

אדמה

תעשה לי

וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך

את צאנך ואת בקרך

בכל המקום אשר

  אזכיר את שמי

        אבוא אליך וברכתיך

 

ואם

מזבח אבנים

תעשה לי

לא תבנה אתהן גזית כי

חרבך הנפת עליה

ותחללה

ולא תעלה

במעלת על מזבחי

אשר לא תגלה ערותך עליו

ואלה

המשפטים

אשר תשים לפניהם

כי תקנה עבד עברי

שש שנים יעבד

ובשבעת יצא

לחפשי חנם

אם בגפו יבא בגפו יצא

אם בעל אשה הוא

ויצאה אשתו

עמו

 

 

אם אדניו יתן לו

   אשה וילדה לו בנים או בנות

       האשה וילדיה תהיה

לאדניה

והוא יצא

בגפו

 

ואם אמר

יאמר העבד

אהבתי את אדני את אשתי ואת בני

לא אצא חפשי

    והגישו אדניו אל האלהים

          והגישו אל הדלת או אל המזוזה

ורצע אדניו

את אזנו במרצע ועבדו לעלם

וכי

 

ימכר

איש את

בתו לאמה

לא תצא כצאת העבדים

אם רעה

בעיני אדניה

אשר לא יעדה

והפדה

לעם נכרי לא ימשל למכרה

בבגדו בה

 

 

 

ואם

לבנו ייעדנה

.  .   .   .  .

.  .  .  .  .  .  .

כמשפט הבנות יעשה לה

אם אחרת

יקח לו

שארה כסותה וענתה לא יגרע

ואם שלש אלה לא יעשה לה

ויצאה חנם אין כסף

.

.  מכה איש  .

.       ומת       .

.   מות יומת   .

ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו

ושמתי לך מקום אשר

ינוס שמה

וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה

מעם מזבחי תקחנו למות

 

 

 

ומכה אביו

ואמו

מות

יומת

וגנב

איש ומכרו ונמצא בידו

מות

יומת

ומקלל

אביו ואמו

מות יומת

וכי יריבן

אנשים

והכה

איש

את

רעהו באבן או באגרף

ולא ימות ונפל למשכב

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו

ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא

וכי  .

.  יכה איש

את עבדו

או את אמתו בשבט

ומת תחת ידו

נקם ינקם

אך אם יום או יומים יעמד

לא יקם כי כספו הוא

וכי

 

ינצו

אנשים

ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה

ולא יהיה אסון

ענוש יענש כאשר  

ישית עליו בעל האשה       

ונתן בפללים

ואם

אסון יהיה

ונתתה נפש תחת נפש עין תחת עין

שן תחת שן יד תחת יד

רגל תחת רגל כויה תחת כויה

פצע תחת

פצע

חבורה תחת חבורה

וכי יכה איש את עין עבדו

או את עין אמתו ושחתה

לחפשי ישלחנו

תחת עינו

 

ואם שן עבדו

או שן אמתו יפיל

לחפשי ישלחנו

תחת שנו