top of page
Screen Shot 2022-07-21 at 15.27.45.png

מכתב נוסף

שלום ישראל

יהודה הוא שבט ולא עם

ולכן מעולם לא היה עם יהודי

אלא תמיד היה עם עברי

התורה מצוה עלינו

לשמור על זהותם של השבטים

ואוסרת על שבט מסוים

להשתלט בזהותו על כלל ישראל

על פי תורת ישראל

נחלתו של שבט לוי

היא עבודת המקדש

כי לא קיבל נחלה כיתר השבטים

התורה מצוה

ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר

אסור ליהודי לרשת לוי

ולוי לא יכול להקרא יהודי

על פי תורת ישראל

על יהודי אסור לעבוד במקדש

כי רק הלויים מורשים בכך

 

שבט לוי חי בתוך שבט יהודה

ומחוייב לשמור על זהותו לוי

לכן אסור לעם ישראל לאמץ

זהות יהודית כפי שעשה

בסדר ארצי חדש

יהדות היא זהות בדויה

ודת עבודה זרה

אשר לא קיימת בתורה

 

בעולם האמת אנו מקדשים

את כל שנים עשר השבטים

באהל מועד אשר הוא

המקדש הנצחי של ישראל

 

זהות עם ישראל היא עברים

ולא יהודים

ולא נוצרים

ולא מוסלמים

 

משה היה עברי ולא יהודי

יעקב היה עברי ולא יהודי

וכך גם יצחק ואברהם

בתורת ישראל

אין דת אין יהדות ואין רבנים

הם צצו הרבה יותר מאוחר

ושגשגו תחת הרומאים

כאשר העבודה הזרה

השתלטה על הארץ

יהדות קיימת אך ורק

בספרים חיצוניים לתורת ישראל

כגון הברית החדשה היהודית

הנקראת גם התורה שבעל פה

עבודת אלילים עבודה זרה

הסותרת את תורת ישראל

במקומות מהותיים כגון

חגים

זהות עמנו

מי רשאי לרשת הארץ

סדר חודשי השנה

וזהותו של המשיח

הברית החדשה היהודית

המכונה גם התורה שבעל פה

מלמדת זימה ועבודה זרה

 

זיכרו

אך ורק זרע אברהם יצחק ויעקב

רשאי לרשת את אדמות ארץ ישראל

מהנהר עד הנהר

שזה שטח ישראל השלמה

הכולל בתוכו את סיני

לבנון ירדן סוריה ועירק

כל האדמות האלה הן שלנו

ואנו לא חייבים לאף אחד

דין וחשבון עליהן

הן שלנו לרשת מהבורא

 

בארץ זו ארץ ישראל השלמה

העם שלנו זכאי לחיות

בשלווה ובחירות

ללא רודנות של מלך אדם

ללא רודנות של מדינה

ללא כל סוג שהוא

של רודנות אדם

התורה היא ספר החוקים שלנו

הבורא הוא האלהים

והוא המלך היחיד שלנו

כך על פי תורת ישראל

אשר ספר דברים הוא לא חלק ממנה

אלא הוסף אליה במרמה

על ידי עובדי העבודה הזרה

בדיוק כפי שהברית החדשה הנוצרית

צורפה אל התורה על ידי הנוצרים

לזה הם קוראים

Bible

ספר עבודה זרה

ובאותו אופן הברית החדשה היהודית

הנקראת התורה שבעל פה שבעצם בכתב

וגם לא כתובה בעברית

 

אנו בישראל מצווים להיות

ממלכת כהנים

זו ממלכה אשר בראשה

עומדים כהנים

העוסקים בעבודת הקודש

ולא בניהול מדינה

 

אין ממשלה ואין רודנים

ואין חברי כנסת

בארץ ישראל השלמה

אנשים חיים בשבטים מהאדמה

המספקת להם בשפע מים ומזון

ולכל שבט צבא עצמאי משלו

 

ארץ ישראל היא שמורת קודש

אדמה קדושה 

ללא כבישי אספלט וללא פקקי תנועה

ללא רעש מכונות בלתי פוסק

ללא זמזומים

ללא צפירות

ללא פלסטיק

וללא זימה

אלא היא ארץ קודש

מי שרוצה חי מהאדמה

ומי שרוצה חי בעיר

אבל הכל נעשה בקדושה

תוך הבנה שזו אדמת קודש

אסור לזהם אותה

לא ברעל ולא בזימה

bottom of page