Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png
Screen Shot 2022-06-26 at 00.20.28.png
Screen Shot 2021-12-04 at 22.32.25.png

 

כופר או חוטא

 

יהודים דתיים נוהגים לכנות

אנשים שלא הולכים בדרכם

כופר

אך יהדות שיבשה גם את

משמעות המילה הזו

חוטא

הוא אדם אשר עבר עבירה

אדם אשר חטא חטאים

כמו להחטיא את המטרה

כלומר הוא חוטא ולא כופר

כופר

זה המחיר או הקנס אשר אדם משלם

על מנת לכסות על החטא שהוא חטא

זהו המחיר לכסות על פשעו
 

יתכן שהשימוש המוטעה במילה

כופר

נולד מכך שהיה נהוג להודיע לחוטא

כופר כופר

כלומר אתה חייב בכופר

כי ראיתי אותך מבצע עבירה

ואתה עכשיו חייב בתשלום

עבור החטא שביצעת

 

דוגמא

 

יהודי דתי

הוא אדם אשר חוטא לאלהים

בעבודה זרה הנקראת יהדות

 

על פי תורת ישראל

על החוטא היהודי להביא

כופר

לכפר על

חטאיו

במקרה זה

חטא עבודה זרה

נא קראו ספר ויקרא

תודה

https://youtu.be/UwMKF_f84hU