IMG_4565.jpg

ספר דברים שלא נאמרו

שוק הימין

 

ספר דברים

הוסף אל התורה העברית במרמה

מכיל סתירות רבות

וקשות אל התורה

ובעצם בא לבטל

את תורת ישראל

 

והוא אף כולל

מצווה חדשה ומהפכנית

המותירה לעם ישראל

לשים עצמו שוב להיות

עבדי אדם למלך אדם

כמו במצרים

התורה העברית מכילה את

כל מצוות אלהי העברים אל משה

 

ארבעה ספרים לתורה העברית

בראשית שמות ויקרא במדבר

ספרים חיצוניים אל התורה העברית

הם לא תורה ואינם מכילים מצוות

ספר דברים שלא נאמרו

מחלל את התורה העברית

בהוספת מצוות חדשות

הסותרות את התורה

בעמוד הראשון של

 ספר דברים שלא נאמרו

נכתב כי הוא ספר באורים לתורה

נאמר

הואיל משה באר את התורה

כלומר בא לעשות את התורה

ברורה יותר

 ולא לשנות ולא לבטל חוקי אלהים

 

שהרי כל דבר הסותר חוק תורה

הוא אינו באור אלא שינוי

 

בעמוד האחרון של

ספר דברים שלא נאמרו

מתוארת קבורת משה

כלומר הספר פורסם ברבים

לאחר מותו של משה

 

וכך ספר דברים שלא נאמרו

מעיד על עצמו כי משה

לא היה בין החיים להעיד

כי הוא מאשר כל מילה ומילה

בספר החדש

בברית החדשה

ואיך יעלה על הדעת

כי יאשר משה

חוקים חדשים אשר

סותרים את התורה

 

התורה העברית מעידה

כי משה העברי הכיר וידע

שהעם העברי בני ישראל

ממהרים לחטוא

וקשיי עורף הם

 

לכן אין זה סביר כלל

כי משה יעשה מעשה

כה לא אחראי

להותיר פרסומו של ספר

חדש ומהפכני בשמו

לאחר מותו

המשנה את התורה

 

השקר שקוף

אך אין רואים

אז נסתכל על מספר סתירות

אל התורה העברית לדוגמא

ספר דברים שלא נאמרו

המקודש על ידי היהדות מלמד כי

אלמנה מבעלה הנפטר צריכה

להכנס אל מיטתו של

אחי בעלה הנפטר

ולשכב עמו

בסתירה בזויה ומבישה

אל התורה הקדושה

המלמדת כי אסור לעשות כך

זהו חטא נדה

ערות

אשת אחיך

לא תגלה

ערות אחיך הוא

יהוה

תורה

ספר ויקרא

פרק שמונה עשרה

 

ואיש אשר

יקח את אשת אחיו

נדה הוא

ערות אחיו גלה

ערירים יהיו

יהוה

ספר ויקרא

פרק עשרים

אגב מספור פרקי ופסוקי התורה

באותיות במקום במספרים

לכתוב פרק כ במקום פרק עשרים

הנו עבודה זרה לתורה העברית

התורה סופרת במספרים

ואף לא פעם אחת באותיות

לדוגמא אומר אלהי העברים

בחדש הראשון

בארבעה עשר לחדש

בין הערבים

פסח ליהוה

יהוה

תורה

ספר ויקרא

פרק עשרים ושלושה

ואינו אומר

בחדש א בי״ד לחדש

גם שמות החודשים היהודים

אשר בשקר נקראים

חודשים עבריים

הם עבודה זרה אשר

מקורם בשמות אלילים

וטקסי עבודה זרה בבליים

 

אלהי העברים יהוה בתורה העברית

מונה את חודשי השנה על ידי

ספירתם במספרים

ואף לא פעם אחת

קורא להם בשמות

כפי שהיהודים עושים 

שמות חודשים יהודים

הנם עבודה זרה בבלית

ספר דברים שלא נאמרו

פרק ששה עשר

מחלל את חג הפסח

ומצווה עלינו לא לעשות

את קרבן הפסח בבתינו

בסתירה אל התורה העברית

ספר שמות פרק שנים עשר

 

אלהים בתורה העברית

מצווה על כל בית בישראל

לבצע קורבן פסח

ולסמן עם דמו את שתי המזוזות

ואת המשקוף של הבית

אשר בו יאכל קורבן הפסח

אשר יצלה על אש

כל בית ישראל

יעשו אותו

 

ספר דברים שלא נאמרו

אוסר עשיית קורבן פסח בביתך

ומצמצם את הטקס

אל הכהנים בלבד

ומוסיף כי הבשר יבושל

ולא יצלה על אש

כל זה בסתירה ישירה

אל התורה העברית

ספר דברים שלא נאמרו

פרק שבעה עשר

מסמיך כהן ושופט להמית אדם

שלא מציית לכהן או לשופט

אך זהו רצח על פי

חוקי התורה העברית

 

נניח כי שופט גזר על תושב

קנס של שקל אחד

ותושב הארץ מסרב לשלם

הנה ספר דברים שלא נאמרו

נותן לשופט סמכות להמיתו

בסתירה לתורה העברית

התורה העברית

אכן מצווה עונש מוות

על דברים מסוימים

לדוגמא

על חטיפת אדם

 

אך גם פה

ספר דברים שלא נאמרו

מצווה הפוך

לדוגמא אם גבר

חוטף ואונס אישה

על פי ספר דברים

עונשו הוא קנס כספי

והאנס רשאי לשמור לעצמו

את הנאנסת כרכושו

 

ספר דברים שלא נאמרו

מלמד בסתירה לתורה העברית

לשים עלינו מלך

שהוא בשר אדם

ובכך מלמד ספר דברים את העברים

להיות עבדי אדם

בדיוק כמו במצרים

ובכך שודד מהדורות את החופש

לבחור להיות עבדי אלהים

יהוה

אלהינו

אלהי העברים

שחרר אותנו מעבדות

למלך אדם במצרים

להיות חופשיים בארצנו

להיות עבדי אלהים

ולא כדי להיות

עבדי אדם בישראל

 

בתורה העברית

אין כלל מצוות מלך אדם

אלא הצהרה כי אלהים

הוא המלך ואנו עבדיו

תורה ספר ויקרא פרק שבע

 פסוקים שלושים ואחת ושתים

לכהנים שוק הימין

והחזה מזבח השלמים

 

אך הנה שוב

ספר דברים שלא נאמרו

מפחית את התרומה

לזרוע לחיים וקיבה

הפחתה משפילה

האם אתה תרצה לאכול

לחיים וקיבה של עז כתרומה

 

למה השינוי הזה קיים אם

ספר דברים מצהיר בעמוד הראשון

כי הוא ספר באורים לתורה

אנו רואים כי ספר דברים

דווקא כן בא לשנות את

התורה העברית הקדושה

אם אתה הולך כעיוור

אחר דת אדם

דע כי

אתה הולך כעיוור

אחר נחש ושקר

והנך עוסק בעבודה זרה

 

עליך לעצור

לשאול עצמך על מי סומכים

על אלהי העברים יהוה

או על אנשי דת או מדינה