top of page
Screen Shot 2022-12-22 at 12.02.55.png

האם מותר לציין

את שם הבורא

אז הוחל לקרא בשם יהוה

ספר בראשית פרק ארבע

ויאמר ברוך יהוה אלהי שם

ספר בראשית פרק תשע

צדיק הדור נח קורא בשם יהוה

ויקרא שם אברם בשם יהוה

ספר בראשית פרק שלוש עשרה

אבינו אברם קורא בשם יהוה

ויקרא אברהם שם המקום ההוא

יהוה יראה

ספר בראשית פרק עשרים ושתים

אבינו אברהם קורא בשם יהוה

ויקרא בשם יהוה

ספר בראשית פרק עשרים ושש

אבינו יצחק קורא בשם יהוה

ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה

ספר בראשית פרק עשרים ושמונה

אבינו יעקב קורא בשם יהוה

כה תאמר אל בני ישראל

יהוה אלהי אבתיכם

אלהי אברהם

אלהי יצחק

ואלהי יעקב

שלחני אליכם

ספר שמות פרק שלוש

אלהים מצוה על משה לציין את שמו

ויקרא בשם יהוה

ספר שמות פרק שלושים וארבע

משה העברי קורא בשם יהוה

אנו רואים

כי אבותינו וגם משה

קראו בשם הבורא יהוה

והבורא אף ציוה על משה

 לציין את שמו בפני בני ישראל

אלהים אף מצוה

על הכהנים הלויים

לציין את שמו

שלוש פעמים בקול

בברכתם את ישראל

בספר במדבר פרק שש

 

כה תברכו

את בני

ישראל

אמור להם

יברכך יהוה וישמרך

יאר יהוה פניו אליך ויחנך

ישא יהוה פניו אליך

וישם לך שלום

ושמו את שמי

על בני ישראל

ואני אברכם

אך עם זאת זכור

כי אלהינו אוסר עלינו

להשבע בשמו לשקר

 

ולא תשבעו בשמי לשקר

וחללת את שם אלהיך

אני יהוה

ספר ויקרא פרק תשע עשרה

ובלוחות הברית

בעשרת הדברים

אלהינו מצוה אותנו

לא לציין את שמו לשווא

כלומר לא לציין

את שמו בשקר

לא תשא את שם

יהוה אלהיך

לשוא

ספר שמות פרק עשרים

מדוע לדעתך הוספה המילה

לשוא

 

למה לדעתך לא כתוב פשוט

לא תשא את שם יהוה אלהיך

 

כי המילה לשוא היא התנאי

תחתיו אסור לציין את שמו

אלהינו בתורה העברית

מצוה עלינו לא להזכיר

שמות של אלהים אחרים

 

ושם אלהים אחרים

לא תזכירו

לא ישמע על פיך

ספר שמות פרק עשרים ושלוש

אגב שמותיהם של חודשי

כת דת היהדות

הנקראים באופן שקרי

לוח שנה עברי

הם בעצם שמות של

אלים בבליים וטקסים אליליים

מבבל

חודשי השנה

כפי שהם מכונים בכת היהדות

כלל אינם מוזכרים בתורת ישראל

אף לא פעם אחת כי הם

עבודה זרה מבבל

יהדות

אשר לא קיימת בתורת ישראל

מטעה את עם ישראל ומלמדת

כי אסור לנו לציין את שם

הבורא יהוה

וזאת על ידי

הוצאת פסוק מהקשרו

בספר ויקרא פרק עשרים וארבע

שם נכתב

ונקב שם יהוה מות יומת

 

אך אם תקרא את מלוא הפסקה

תבין את משמעות המצוה

והנה החלק שהרבנות היהודית

לא טורחת לציין

איש כי יקלל אלהיו

ונשא חטאו

ונקב שם יהוה

מות יומת 

עתה ברור מהפסקה כי

רק אדם המקלל את הבורא

תוך ציון שמו

ואינו מביע חרטה

ואינו מתנקה מטעותו

כלומר נושא חטאו

אז ורק אז דינו הוא מוות

זה גם ברור מההקשר

של הסיפור בספר ויקרא

המופיע בדיוק לפני פסקה זו

ובו מסופר על איש

אשר קילל את הבורא

והוצא אל ההורג

כי קילל את הבורא

הוצא את המקלל

אל מחוץ למחנה

וסמכו כל השמעים

את ידיהם על ראשו

ורגמו אתו כל העדה

-  יהוה  -

ומייד לאחר סיפור זה

אלהים אכן פוקד על משה

איש כי יקלל אלהיו

ונשא חטאו

ונקב שם יהוה

מות יומת 

אך הרבנות היהודית

אשר לא קיימת בתורת ישראל

מסיטה את עם ישראל מהאמת

אל עבודה זרה רבנית יהודית

והתורה שבעל פה היהודית

היא לא פחות מאשר עבודה זרה

בדומה לברית החדשה הנוצרית

התורה שבעל פה היהודית

מסיטה אתכם מהתורה העברית

אל חוקים חדשים אשר

סותרים את התורה מהותית

עליכם לקחת אחריות אישית

על השכלתכם בתורת ישראל

והיא ארבעה ספרים בלבד

בראשית שמות

ויקרא ובמדבר

קיראו תורה במו עיניכם

ולימדו בעצמכם

מה אלהים מצוה אתכם

 

הרבנות היהודית היא

לא האלהים שלכם

האלהים שלכם הוא

יהוה

לסיכום

מותר ולעיתים אנו אף מצווים

לציין את שם הבורא יהוה

אך אסור לנו לציינו בשקר

לכן שקול היטב

מתי אתה מציין את שם הבורא

יהוה

בברכה והצלחה

אסף העברי

bottom of page