top of page

עברים מהלכים עיורים

 

הנה העברים מהלכים עיורים

לאבדננו אדישים צועדים

אטומים מטומאה

בני אדם נופלים וקמים

​​

משמעות החיים היא

משמעת החיים והיא

תורת אלהי העברים

 

אל לנו לשכוח

חוקי התורה עלינו שומרים

אך טומאה אותנו מעוורת

אטומים גהנום אנו יוצרים

 

חוסר משמעת מעגל פינות

מביאנו בעקרונותנו לבגוד

אין נאמנות ודרכנו אבדה

אל מחשכים נפלנו

זהותנו העברית נשדדה

אך דרך אלהים

הנה טוהר ואמת

אין קיצורי דרך

עלינו להיות נקיים

לכפר על חטאינו הרבים

 

טוהרה היא דרך המלך

אשר תובילנו אל האלהים

מתי מתעוררים עבריים

מתי מתעוררים

 

עברים עוברים מעולמת שקרים

אל עולם האמת אל האמת

שמו יהוה

הבה נמהר להטהר ישראל

עם שלם במשימת טוהרה

כי גורלנו הוא בדרך האלהים

בשירה ובמחולות לצעוד ברינה

 

עם שלם או לא כלום

לא נוכל לעשות זאת בודדים

על ארצנו להשמר טהורה

ובה בכבוד נוכל לחיות​

לכן עלינו לאחד כוחות

 

הנה עגל זהב עושה לנו הצגות

מזייף לנו אויבים ומלחמות

הצגת התיאטרון היא שטנית

משאירה אותנו מוסחים

עולם של שקר אוחז בנו

שומר עלינו עבדים

יצר ליבנו הנו מכשול

משמעת היא חבר

נאמנות יש ללמוד

כבוד יש להרויח

ולתת בחינם לאחר

אנו רוחות בבשר

עוברים פה תיקון

בבית אלהים היקר

להתיישר למדים

אנו החוטאים פה למטה

לאלהים מתפללים

את סליחתו מבקשים

כי חטאינו רבים

בני אדם נופלים וקמים

אל תאבדו תקוה ישראל

אל האור נצעד טהורים

כי תיקון אנו עוברים

זהו בית האלהים

והנה שער השמים

הביטו אל הכוכבים

 

עלינו להתנקות ישראל

להסיר אלילים ושקרים

אלהים אחד הוא וחטאינו רבים

אוי אלהינו מלא רחמים

איך נפלנו אל מחשכים

בתורה עשינו שינויים

אימצנו דתות ופולחנים

יהוה אלהי הרוחות

חסדיך הם רבים

לך אנו הכל חייבים

 

בני ישראל היקרים

אתם בתיקון ולבכם להכשיל

אז ביטחו בדרך האלהים

הפנימו את תורת העברים

העולם למעלה יפה וטהור

מלא הוא בפליאה ובאור

אל תתפשרו על יצר לבכם

וסמכו על תורתכם

סלח לי אבי כי חטאתי

מדרכך סטיתי

משמעת חסרה בי

פרוע הייתי עיור הלכתי

אך לבי אליך פועם

על קרבת יהוה אנכי חולם

 

נפלתי בחטאים אבי

אך עליך לא אוותר

אל נא תוותר עלינו

על בנך בכורך ישראל

פקח את עיני העם הזה

עזור לנו לצעוד ישר

ולהטהר

bottom of page